lørdag 12. juni 2010

Twitter som virtuelt fellesskap

Pessimistiske analyser av sosiale mediers betydning for sosiale relasjoner og fellesskap dukker jevnlig opp i medier og fagbøker. I denne rekken kom nylig Morgenblad ut ved å karakterisere Facebook og Twitter som "usosiale medier". En rask analyse av Twitter tilsier det motsatte og den beste måten å karakterisere Twitter på er å betegne det som "virtuelt fellesskap". Som alle sosiale fellesskaper kan Twitter beskrives langs flere konstituerende dimensjoner: normer, ritual, sosial struktur, ulike kommunikasjonspraksiser.
Kommunikasjon på Twitter innebærer å følge usagte normer og regler. En viktig norm er "betinget gjensidighet": du skal helst følge dine followers, svare på henvendelser og generelt sett utveksle og dele meninger, informasjon, og budskaper på en interessant, høflig og anstendig måte. Betinget gjensidighet innebærer også at de som ikke utveksler og ikke deltar i samtaler blir ekskludert av fellesskapet. En god deltaker skal være engasjert og aktiv, og skal formilde verdifulle nyheter.

Fellesskapet på Twitter innebærer også noen ritual. "#ffnor" (norsk version av Following Friday, hvor deltakere anbefaler andre å følge bestemte personer) er den meste opplagte. Fredagene på Twitter er fulle av meldingene som begynner med "#ffnor," etterfulgt av like mange "Takk for #ffnor". I tillegg til å hjelpe nykommere til å utvikle sine nettverk på Twitter, bidrar dette ritualet til å forsterke båndene mellom enkelte deltakere, og fungerer også som en måte å uttrykke en felles Twitter identitet på, ved å dele en felles praksis. Et annet ritual er "#tweetuposlo" som bringer sammen virtuelle Twitterbrukere i den virkelige verden. Hver siste torsdag i måneden arrangeres det "#tweetuposlo". Møtestedet annonseres på Twitter (hashtaggen: #tweetuposlo) og Facebook.

Som alle fellesskaper danner Twitter en sosial struktur som innebærer et statushierarki bestående av kjendiser og opinionsledere på topp (i kraft av den status de har i massemedier, som politikere, journalister, kunster, næringslivsledere, PR eksperter), og i bunn anonyme deltakere. Det meste opplagte tegnet på rankingen i dette hierarkiet er antall followers og ansiennitet i bruk av Twitterr (early birds). Dette fører til at noen deltakere har som eneste mål å bygge en gedigent followers liste uten kommunikasjonsrelevans. Det mest interessante ved Twitters sosiale struktur er at den gjenspeiler en Small World struktur hvor de fleste deltakere kommuniserer innenfor sine "stammer", dvs. personer som har samme bakgrunn og interesser, samtidig som de er koblet gjennom "langdistanse linker" til en del deltakere som tilhører andre "stammer". En slik sosial struktur gir en unik mulighet til å delta i et kommunikasjonsnettverk med mye større rekkevidde enn de "virkelige" netteverkene.

Twitter som virtuelt fellesskap muliggjør også ulike typer kommunikasjonspraksiser. Twitter kan brukes til kringkasting av et budskap, og det er stort sett på denne måten de fleste politikere bruker Twitter . Twitter er også et effektivt middel for informasjonsformidling ved twitting av linker til ulike nettside, blogg og andre nettressurser. Twitter er også en plateform hvor den personlige kommunikasjonen foregår i full offentlighet i form av personlige fortellinger om daglige gjøremål og aktiviteter, personlige samtaler eller beskjeder som er synlige for alle followers. Mange bruker Twitter til opinionskringkasting og diskusjoner omkring ulike temaer ved hjelp av de så kalte "hashtags" (stikkeord som følger symbolet:#), mens andre kringkaster aforismer som skal være dype, humoristiske, eller uforståelige for de ikke initierte. En økende andel av brukere benytter Twitter for å markedsføre sine produkter ved å innpakke sine markedsføringsbudskap som informasjon eller personlig beskjed.Langt fra å være usosialt er Twitter et virtuelt og forestilt fellesskap basert på et kommunikasjonsmedium hvor mangfoldige former for kommunikasjon kan utvikle seg. Det er vanskelig å forstå at slike sosiale medier - som fremmer kommunikasjon mellom mennesker - assosieres med forfallet av sosiale fellesskaper. Twitter undergraver ikke sosiale relasjoner og ansikt-til-ansikt kommunikasjon men åpner for nye kommunikasjonsmuligheter som supplerer eksisterende "virkelige" nettverk og gir til hver enkel deltaker ubegrensede muligheter for å utvide sin horisont og for å kommunisere med et bredere nettverk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar