tirsdag 21. februar 2012

Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner

2012:001 Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner

ISBN print: 978-82-7763-380-0
ISBN internett: 978-82-7763-381-7
Antall sider: 86


Last ned pdf
 

EmneordSosiale medier
Nettverkssamfunnet
Frivillige organisasjoner
Samfunnsutvikling
Sammen med Kari Steen-Johnsen og Anja Emilie Kruse har vi undersøkt konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Basert på tre casestudier; av Amnesty International Norge, Natur og Ungdom og Hyperion – Norsk Forening for Fan-tastiske Fritidsinteresser, beskriver vi ulike strategier for bruk av digitale verktøy, samt potensielle konse-kvenser for organisasjonenes medlemskontakt og deres samfunnsrolle.
Følgende problemstillinger blir belyst i rapporten:
  • I hvilken grad og på hvilke måter tar de frivillige organisasjonene i bruk nettverksteknologi?
  • Hvilke konsekvenser har fremveksten av digitale nettverksmedier for medlemsdemokrati og -innflytelse?
  • Hvilke konsekvenser har fremveksten av digitale nettverksmedier for frivillige organisasjoners sam-funnsrolle?
  • Hvilke organisatoriske konsekvenser og utfordringer stiller nettverkssamfunnet frivillige organisasjoner overfor?
Rapporten viser at fremveksten av nettverksteknologi skaper en ny kommunikasjonssituasjon for de frivillige organisasjonene. Grensene til omgivelsene blir mer utydelige, og dialogen om hva organisasjonen skal være nå foregår mer i det offentlige og med mindre grad av kontroll fra organisasjonenes side. Som del av dette blir også medlemsrollen mindre klart avgrenset, og viktige og ressurskrevende diskusjoner foregår også med ikke-medlemmer. Organisasjonenes håndtering av den nye kommunikasjonssituasjonen stiller dem overfor en rekke spørsmål, knyttet til sentralisering/ desentralisering, profesjonalisering og kompetan-se, samt forholdet mellom det personlige og det organisasjonelle.